DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat


DAPIL

NAMA

JABATAN

Jabar I H. Sugianto Nangolah Anggota Komisi A
Jabar I Hj. Suhartini Syahlan Anggota Komisi E
Jabar I H. Mohammad Nasor, S.Ip Anggota Komisi A
Jabar II Tri Hastin Atasasih, S.Sos Anggota Komisi C
Jabar II Arsjad Adriansjah, BA Sekretaris Komisi C
Jabar II H. M. Syafaruddin Mahaputra, ST, MT Anggota Komisi E
Jabar III Hj. Hadidjah Warno, SE Anggota Komisi C
Jabar III Ir. Lily Zuraida Anggota Komisi D
Jabar III Wawan Setiawan, SH Anggota Komisi B
Jabar IV dr. H. Akilla M. Hoesein Anggota Komisi A
Jabar IV Hj. Sri Umiyati Anggota Komisi E
Jabar IV Syafrudin Natsir Saanin Anggota Komisi E
Jabar IV Ir. H. Momon Permono Anggota Komisi A
Jabar V Ir. Irfan Suryanagara Ketua DPRD, Ketua Bangar
Jabar VI H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos Ketua Banleg, Anggota Komisi D
Jabar VI H. Awing Asmawi, SE Ketua Fraksi, Anggota Komisi B
Jabar VI Hj. Dewi Syarifah Sukmaningsih, SH, MH Anggota Komisi A
Jabar VII Koko Abdul Kodir Anggota Komisi D
Jabar VII Toto Purwanto Sandi, SE Anggota Komisi E
Jabar VIII Ir. H. Helmy Attamimi Anggota Komisi A
Jabar VIII Hj. Syarifah Lovita, SE Anggota Komisi D
Jabar IX Ir. H. Adi Gunawan Anggota Komisi D
Jabar IX H. Zulkifli Chaniago, BE Anggota Komisi D
Jabar X H. T. Mamat Robby Suganda, S.Sos Anggota Komisi B
Jabar X Irwan Kusandiantoro Koesdradjat Anggota Komisi A
Jabar XI Didin Supriadin, S.Pd, M.Si Ketua Komisi E
Jabar XI Rina Marlina Anggota Komisi B
Jabar XI Aceng Roni Syahbana Anggota Komisi C

 

Share